JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PÓJŚCIA DO PRZEDSZKOLA? TRZYLATEK POTRAFI... CZTEROLATEK POTRAFI... PIĘCIOLATEK POTRAFI... SZEŚCIOLATEK POTRAFI... ZASADY PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DLA RODZICÓW INFORMACJE DLA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019 Archiwum

Kącik przedszkolaka

SZEŚCIOLATEK POTRAFI...

Sześciolatek potrafi.  

                                        

1. Motoryka duża.

 • Potrafi zbiec na dół nie trzymając się poręczy.
 • Potrafi stać na jednej nodze z zamkniętymi oczami – zarówno na prawej, jak i na lewej.
 • Podejmuje próby skakania na skakance.
 • Potrafi wykonać proste figury akrobatyczne, np. przewroty.
 • Potrafi iść stopa za stopą wzdłuż linii bez utraty równowagi.
 • Umie sprawnie chwytać i odrzucać piłkę.

2. Motoryka mała.

 • Potrafi sznurować buty na kokardę.
 • Potrafi napisać swoje imię.
 •  Wycina małe elementy.
 •  Koloruje w konturze nie wychodząc za linie.

3. Percepcja wzrokowa.

 •  Potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni i na płaszczyźnie na podstawie modelu.
 •  Potrafi narysować trójkąt, romb oraz inne formy złożone z figur geometrycznych.
 •  Zna litery, potrafi część z nich napisać.

4. Orientacja w schemacie ciała i kierunkach przestrzennych.

 • Prawidłowo wskazuje stronę prawą i lewą.
 • Orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko.
 • Potrafi poruszać się w wyznaczonym kierunku na polecenie słowne (w przód – w tył, w bok).
 • Orientuje się w kierunkach na płaszczyźnie i wyznacza: górę/dół kartki, prawy/lewy bok.

5. Percepcja słuchowa.

 • Odtwarza proste kilkuelementowe układy dźwiękowe – wyklaskiwanie, wystukiwanie.
 • Odtwarza zasłyszany układ dźwiękowy przy pomocy symboli (układa tyle klocków  i w takiej odległości od siebie, aby zilustrować układ dźwięków.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów; przelicza liczbę głosek w wyrazie.
 • Potrafi dokonać analizy zdania: wyodrębnia w zdaniu wyrazy, sylaby, głoski.
 • Powtarza ze słuchu ciąg pięciu liczb oraz dłuższe zdania lub krótką rymowankę.

 6. Mowa.

 • Wymowa powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym.
 • W wypowiedziach stosuje wszystkie części mowy oraz schematy składniowe. Mowa jest poprawna pod względem gramatycznym.
 • Ma bogaty zasób słów.
 • Potrafi się przywitać, pożegnać, poprosić o coś.
 • Opowiada co widzi na obrazku przy pomocy zdań złożonych z użyciem bogatszego zasobu słownictwa. Nadaje tytuły obrazkom, układa podpisy.

7. Myślenie.

 • Dzieli przedmioty na obszerne zbiory, np. zwierzęta, ludzie.
 • Stosuje reguły poprawnego liczenia.
 • Dostrzega regułę niezależności porządkowej; wie, że można zacząć liczenie od początku lub od końca, a wynik liczenia się nie zmieni. Zaczyna spostrzegać, że przestawianie przedmiotów lub sposób liczenia nie ma wpływu na wynik.
 • Potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania, licząc na palcach lub innych zbiorach zastępczych.
 • Zna cyfry od 0 do 10 oraz stosuje znaki matematyczne.

8. Sfera emocjonalno – społeczna.

 • Potrafi zapraszać dzieci do rozmów i zabaw.
 •  Rozpoznaje i nazywa przeżycia - innych dzieci. Pociesza kolegów.
 •  Potrafi unikać sytuacji konfliktowych.
 •  Zgodnie bawi się z rówieśnikami, doprowadza zabawę do końca. 

Warto pamiętać!!!!!!........, że powyższy opis dotyczy dzieci przeciętnych. Możemy spotkać pociechy, które wykraczają ponad przeciętność we wszystkich lub niektórych zakresach rozwoju, a także dzieci nieco wolniej rozwijające się. Im wcześniej zorientujemy się jaki poziom rozwoju osiągnęło nasze dziecko, tym będzie więcej czasu, by wspierać lub wspomagać jego rozwój, a tym samym zapewnić mu dobry start w szkole.