• Informacje o Kole Młodych Wolontariuszy

    •  

     Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli rozpoczęło swą pracę Koło Młodych Wolontariuszy, powołane w ramach innowacji pedagogicznej. Koordynatorami Koła Młodych Wolontariuszy zostali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Turośli – p. Kamil Obrycki oraz p. Lucyna Rogińska (opiekun Samorządu Uczniowskiego).

     Założeniem Koła Młodych Wolontariuszy jest dobrowolny udział dzieci oraz nauczycieli naszej szkoły w bezinteresownej i bezpłatnej pracy na rzecz ludzi i zwierząt potrzebujących wsparcia i pomocy. Dzięki programowi Koła Młodych Wolontariuszy pragniemy zaszczepić w uczuciach dzieci altruizm oraz nauczyć życzliwości oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Naszym mottem są słowa Jana Pawła II: Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi".

      

     Cele działań Koła Młodych Wolontariuszy:

     • wykształcenie właściwej postawy wobec ludzi niepełnosprawnych, chorych, starszych,

     • wykształcenie wrażliwości na potrzeby innych osób,

     • uświadomienie konieczności pomocy ludziom jej potrzebującym,

     • stawanie się uczniem widzącym potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy innym,

     • wykształcenie postawy otwartości i tolerancji wobec słabszych, chorych i potrzebujących,

     • integrowanie społeczności szkolnej wobec dotychczas zorganizowanych działań grupowych,

     • zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności społecznych,

     • dzielenie się wiedzą,

     • realizacja swoich potrzeb, ambicji i uzdolnień,

     • podnoszenie poczucia własnej wartości,

     • rozbudzanie wrażliwości dzieci na ludzką krzywdę,

     • motywowanie do działań bezinteresownych i altruistycznych,

     • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

     • wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,

     • nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz naszego środowiska lokalnego,

     • szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie;

      

     Prawa i obowiązki członka naszego Koła:

     Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klas IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli, który pragnie dobrowolnie i bezinteresownie pomagać innym
     (również w czasie pozalekcyjnym).

     We wrześniu odbywa się spotkanie informacyjne, na którym zostaje przedstawiona przez koordynatora szkolnego idea wolontariatu, program działania, zasady, jak również oczekiwania wobec pracy na rzecz drugiego człowieka oraz powierzenie funkcji lidera szkolnego wolontariatu najaktywniejszemu uczniowi – wolontariuszowi.

     Członkiem Koła Młodych Wolontariuszy może być każdy uczeń respektujący zasady działania Koła, który wypełnił deklarację członka poświadczoną pisemną zgodą rodziców/opiekunów na działalność

     w wolontariacie uczniowskim.

     Opiekę nad wolontariuszami sprawuje szkolny koordynator – nauczyciel.

     Uczniowie, którzy nie są członkami Koła, a chcą nieść pomoc innym, mogą uczestniczyć, za zgodą szkolnego koordynatora, w niektórych działaniach.

     Każdy członek Koła stara się aktywnie włączać w działalność wolontaryjną, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

     Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem

     dla innych.

     Roczna praca w Kole Młodych Wolontariuszy nie ma wpływu na ocenę zachowania.

     Opiekun koła: p. K. Obrycki