• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Męczkowski.
    • E-mail: andrzej.turosl@wp.pl
    • Telefon: 512091806

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli
    • Adres: ul. Jana Pawła II 28
     18-525 Turośl
     woj. podlaskie
    • E-mail: spturosl@wp.pl
    • Telefon: (+48) 86 278 6203

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.