Misja szkoły

 1. Jako szkoła nosząca imię ks. Jana Twardowskiego propagujemy wartości wynikające z życia i twórczości naszego Patrona.
 2. Szkoła opiera swoje działania na takich wartościach jak:
  • bezpieczeństwo,
  • przyjaźń,
  • wzajemny szacunek i pomoc,
  • radość i zabawa,
  • twórcze działanie,
  • pozytywne myślenie,
  • poszukiwanie wartości moralnych,
  • zaangażowanie w naukę,
  • rozwijanie własnych zdolności,
  • odpowiedzialność.
 3. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia.
 4. Kształtujemy w dzieciach postawy prozdrowotne.
 5. Z zaangażowaniem przekazujemy uczniom wiedzę oraz pomagamy zdobywać umiejętności niezbędne na wyższym etapie kształcenia
  i przydatne w życiu.
 6. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do funkcjonowania
  w środowisku lokalnym i pełnienia ról społecznych.

 


 

Wizja szkoły

 

 1. Jesteśmy szkołą bezpieczną i otwartą, bez przemocy i agresji, promującą zdrowy styl życia.
 2. Nasi absolwenci są kompetentni, kreatywni i przygotowani do zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki.
 3. Rodzice są partnerami szkoły w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia.

 


Cel ogólny

 1. Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, zgodnie z uniwersalnym systemem wartości.
 2. Zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego ucznia.

 


Kryterium sukcesu

 1. Szkoła spełnia oczekiwania rodziców i uczniów.

 2. Rodzice akceptują i wspierają działania szkoły.

 3. Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia.