Oddziały

Dokumenty szkoły

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Statut_Szkoly_Podstawowej_z_O.I._im._ks._Jana_Twardowskiego_w_Turosli.pdf

PROGRAM_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNY_2017-2022.pdf

HARMONOGRAMY_na_poszczegolne_lata_szkolne_(zalaczniki_do_Programu_Profilaktyczno_-_Wychowawczego.pdf

ANEKS_DO_SZKOLNEGO_PROGRAMU_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNEGO.pdf

 

 

 

 


 

Inne:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J Twardowskiego w Turośli realizuje obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J Twardowskiego w Turośli przy ulicy Jana Pawła II 28, 18-525 Turośl reprezentowana przez Dyrektora.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J Twardowskiego w Turośli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: iod@turosl.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, w szczególności o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych Szkoły.

4. Macie Państwo prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:

• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej.

7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub

ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@turosl.pl