• Dokumenty szkoły

    •  

     DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     Statut_Szkoly_Podstawowej_z_O.I._im._ks._Jana_Twardowskiego_w_Turosli.pdf

     Zmiany_w_statucie__z_dnia_15.09.2020_r..pdf

     zmiany_do_statutu_-_z_dnia_16.09.2021_r.pdf

      

     PROGRAM_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNY_2017-2022_-_tekst_ujednolicony.pdf

     HARMONOGRAMY_na_poszczegolne_lata_szkolne_(zalaczniki_do_Programu_Wychowawczo_-_Profilaktycznego.pdf

     ANEKS_DO_SZKOLNEGO_PROGRAMU_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNEGO.pdf

     ANEKS_NR_2_DO_PROGRAMU_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNEGO_2021.pdf

      

      

      

      


      

     Inne:

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

     Szanowni Państwo

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J Twardowskiego w Turośli realizuje obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J Twardowskiego w Turośli przy ulicy Jana Pawła II 28, 18-525 Turośl reprezentowana przez Dyrektora.

     2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J Twardowskiego w Turośli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: iod@turosl.pl

     3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, w szczególności o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych Szkoły.

     4. Macie Państwo prawo do:

     • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,

     • przenoszenia danych,

     • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

     • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

     5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:

     • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

     • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

     6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej.

     7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

     8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

     W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub

     ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

      

     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@turosl.pl