• ZASADY

    • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych:

     1. Dzieci przywożone autobusem szkolnym przebywają pod opieką nauczyciela do godz. 745 .
     2. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godz. 750 - 815.
     3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
      do przedszkola.
     4. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
     5. Nauczycielowi pod żadnym pozorem nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
     6. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający pobyt dziecka na powietrzu.
     7. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne
      z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
     8. Zajęcia planowe odbywają się od godz. 800 do godz. 1335.
     9. Odbieranie dzieci: 

              Odbywa się w poszczególnych grupach według planu zajęć podanego na tablicy ogłoszeń.

     1. Rodzice dzieci 5-cio i 6-cio letnich są zobowiązani do doprowadzenia i odbioru dziecka z przystanku autobusowego.
     2. W przypadku braku rodzica na przystanku – dziecko odwożone jest do szkoły, skąd rodzice są zobowiązani niezwłocznie we własnym zakresie odebrać dziecko.
     3. Nauczyciel przedszkola nie odpowiada za rzeczy zagubione przez dziecko w drodze do i z przedszkola, a także w szatni i salach przedszkolnych.
     4. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola rodzice nie wchodzą do sal przedszkolnych – dzieci po przekroczeniu progu sali przedszkolnej zostają objęte opieką przez nauczyciela przedszkola.
     5. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i osób trzecich do sal przedszkolnych w obuwiu (zmiana lub zdjęcie obuwia przed wejściem do sali).
     6. Nauczycieli i dzieci obowiązuje zmiana obuwia.
     7. Wpłaty za dożywianie rodzice uiszczają u intendenta szkoły p. Krystyny Bączek do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym dziecko korzysta z dożywiania.
     8. W przypadku nieobecności dziecka trwającej trzy dni lub więcej, należy w pierwszym dniu, przed godz. 8.00  zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły (tel. 86 278 62 03)  w celu odliczenia należności za dożywianie.
     9.  Dyżury nauczycieli odbywają się: p. Elżbieta Czerwińska  -  środa: 4 godzina lekcyjna;                                                                                                                       p. Ewa Kuliś  - wtorek: 2 godzina lekcyjna;                                                                                                                       p. Marta Pupek - środa: 3 godzina lekcyjna;

                                                                                         p. Karolina Rydel - piątek: 2 godzina lekcyjna. 

     Opracowały: Ewa Kuliś, Elżbieta Czerwińska, Marta Pupek, Karolina Rydel